P.P.H.U METAL CUSTOM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 SŁOWNICZEK


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem www.metalcustom.pl prowadzony przez Sprzedawcę, w którym jego użytkownicy mogą̨ za pośrednictwem Internetu dokonywać́ zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
2) Usługodawcy/Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Michała Chrzan prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. METAL CUSTOM Michał Chrzan ul. Kalinowa 21e 42-221 Częstochowa NIP 573-269-06-85 REGON 243161137 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, email: info@metalcustom.pl tel +48 697 672 714
3) Usługobiorcy/Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność́ do czynności prawnych, która zawarła lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,?
4) Zamówienie – złożona przez Kupującego, za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,
5) Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu,
6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
7) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
8) Wada fizyczna rzeczy – wada rzeczy w rozumieniu art. 5561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
9) Wada prawna rzeczy – wada rzeczy w rozumieniu art. 556z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Usługodawcą/ Sprzedawcą, a Kupującym umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.metalcustom.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Michał Chrzan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. METAL CUSTOM Michał Chrzan ul. Kalinowa 21e 42-221 Częstochowa NIP 573-269-06-85 REGON 243161137 , zajmuje się produkcją oraz sprzedażą produktów do samochodów terenowych i prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem email: info@metalcustom.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu www.metalcustom.pl lub pod numerem telefonu: +48 697-672-714 (w dni robocze od godz 9.00 do godz 16.00)
5. Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polega na umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług wymienionych w ust. 6 jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.


§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY


1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
3. Sprzedawca zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z ważnych przyczyn.
4.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a dostępne są na podstronie wysyłka i płatności.
6. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia. Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia jest akceptacja przez Kupującego wszystkich kosztów zamówienia.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
8. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
9. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „ dodaj do koszyka”.
11. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „złóż zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji uzupełnienia danych Zamawiającego i Odbiorcy.
12. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
13. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
14. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
– imię i nazwisko Kupującego lub nazwę firmy,
– dane teleadresowe: miejscowość, kod, ulica, numer mieszkania,
– telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
– określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
– cenę towaru,
– adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby.
15. Zabrania się korzystającemu z usług Sklepu umieszczania na stronie Sklepu (np. w formularzu opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.
16. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.
17. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:
– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
– oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
– link do niniejszego Regulaminu.
18. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.
19. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.


§ 4 SPOSÓB PŁATNOŚCI:


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na podstronie Wysyłka i Płatności.
– paypal

2. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
3. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów przesyłki, które zostały podane na podstronie Wysyłka i Płatności. (koszty na terenie Polski)


§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz w przypadku płatności przelewem z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która trwa do 24 dni roboczych.
2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, FedEX, DHL, lub inne.
3. Standardowy czas dostawy to 2 – 4 dni robocze.
4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.
5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.
7. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: METAL CUSTOM ul. Współczesna 34 (wjazd od sportowej) 42-233 Lubojna w godzinach: od 9.00 do 16.00 – po wcześniejszym telefonicznym – +48 697 672 714 ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
8. Koszt wydania i odebrania produktu ponosi Kupujący.


§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz.827) Kupujący posiadający status Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy , która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony –od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy,
– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy : info@metalcustom.pl lub listem poleconym na adres jego siedziby : P.P.H.U. METAL CUSTOM Michał Chrzan ul. Kalinowa 21e 42-221 Częstochowa. Konsument może sam sformułować jego treść bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
5. Zwracany towar nie może być używany, poza użyciem koniecznym dla sprawdzenia przez Konsumenta zgodności towaru z zamówieniem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o przysługującym mu prawie odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Konsument, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Termin będzie zachowany jeśli rzecz zostanie odesłana przed jego upływem.
8. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: METAL CUSTOM ul. Współczesna 34 (wjazd od sportowej) 42-233 Lubojna
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
10. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Nie dotyczy to sytuacji gdy Sprzedawca zaproponował osobisty odbiór towaru.
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia ;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy(….)


§ 7. REKLAMACJA


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady towaru (rękojmia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie 2.
4. W terminach określonych w ustępie 3 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Zapis określony w ustępie 5 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
7. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
8.Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: P.P.H.U. METAL CUSTOM Michał Chrzan ul. Kalinowa 21e 42-221 Częstochowa, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@metalcustom.pl
10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres wskazany w ustępie 9.
11. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
12. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
13. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
14. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. W przypadkach przewidzianych w ust. 14 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
16. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
17. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to uznał za uzasadnione. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
18. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.


§ 8 DANE OSOBOWE


1.Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie z chwilą rejestracji i założenia konta klienta, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych uniemożliwia rejestrację oraz złożenie i realizację zamówienia. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Kupujący mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Kupującego oraz do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim bez jego zgody.
4. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych Sprzedawcy.
5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email bezpłatnych informacji dotyczących sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Kupujący może cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzane jego danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swój profil oraz cofnąć zgodę.
6. W przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) Sprzedawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zbioru Danych Osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


§ 9 ZMIANA REGULAMINU


1. Z ważnych powodów postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie ( w szczególności w razie zmiany profilu działalności Sprzedawcy, zmiany zakresu usług, zmiany firmy i danych adresowych, zmiany formy prawnej Sprzedawcy oraz w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa ).
2. O treści zmian każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.metalcustom.pl wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
3. Kupujący, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez informację przesłaną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracji.
4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Kupującemu, który dokonał rejestracji Konta Klienta w sklepie internetowym przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji o zmianie Regulaminu przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@metalcustom.pl, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w razie braku takiej możliwości właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.
3. Umowy zawarte do dnia 25 grudnia 2014 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem elektronicznym www.fabryka4x4.pl.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się regulamin dotychczasowy z uwzględnieniem zmian na korzyść konsumentów wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Miejscowość………………, data………..

Imię i nazwisko klienta:…………….
Adres zamieszkania:………………………


P.P.H.U. METAL CUSTOM Michał Chrzan

ul. Kalinowa 21e
42-221 Częstochowa
NIP 573-269-06-85Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. dokumentu sprzedaży

……………. ………….. ………………………………………………………………………………………………
zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………,
Data odbioru rzeczy………………………………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….
lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….


podpis Klienta
(w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

indywidualny projekt

Wieloletnie doświadczenie

dostawa do domu